Trang chủ Cẩm nang kiểm toán Hồ sơ kiểm toán mẫu – Kiểm toán Báo cáo tài chính (bản 2016)

Hồ sơ kiểm toán mẫu – Kiểm toán Báo cáo tài chính (bản 2016)

bởi KIEMTOAN.INFO
4732 lượt xem

Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành tại Thông tư này”, năm 2013, VACPA đã thực hiện cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) theo hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và đưa vào áp dụng từ 01/01/2014 theo Quyết định 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 (ban hành lần đầu ngày 01/10/2010 theo Quyết định 1089/QĐ-VACPA).

Cập nhật
Hồ sơ kiểm toán mẫu – Báo cáo tài chính đã được VACPA cập nhật lên phiên bản 3 (năm 2019). Bạn vui lòng xem tại đây:
http://kiemtoan.info/ho-so-kiem-toan-mau-bao-cao-tai-chinh-ban-2019/

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản liên quan trực tiếp tới việc hành nghề kiểm toán nói chung và HSKTM-BCTC nói riêng gồm: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Để cập nhật các thay đổi của văn bản pháp lý nói trên và với các nội dung cần sửa đổi khác sau 3 năm triển khai áp dụng trong thực tế, theo kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2016, cùng với sự hỗ trợ của Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW), VACPA đã triển khai cập nhật CTKTM-BCTC.

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định số 366-2016/QĐ-VACPA ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017. CTKTM-BCTC ban hành theo Quyết định này bao gồm: CTKTM-BCTC và tài liệu hướng dẫn thực hiện CTKTM-BCTC

CTKTM-BCTC là công cụ giúp các DNKiT và kiểm toán viên thiết lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nội dung công việc kiểm toán nhưng không nhằm thay thế cho các quy định của pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định có liên quan mà các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên phải tuân thủ.

Đồng thời, CTKTM-BCTC là tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập môn kiểm toán chuyên ngành cho giảng viên và sinh viên của các trường cao đẳng, đại học.

Để download, xin vui lòng bấm vào đường link dưới đây:

Link download:
http://kiemtoan.info/file/hsktm-bctc-2016/

Bài liên quan