Trang chủ Tổng hợp Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán 2018

Đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán 2018

bởi KIEMTOAN.INFO
768 lượt xem

Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, từ ngày 28/8/2018 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2018 tại 7 doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo kế hoạch.

Theo UBCK, các công ty kiểm toán được kiểm tra cơ bản đã ban hành quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán; ban hành quy chế tuyển dụng nhân viên, quy chế đào tạo; thực hiện đào tạo nhân viên hàng năm, phổ biến quy chế kiểm soát chất lượng; thực hiện tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng lao động; thực hiện ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính theo quy định; thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Về kết quả kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật: Một số công ty chưa cập nhật thường xuyên các thông tin có thay đổi trong Báo cáo minh bạch theo quy định; báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán thiếu một số thông tin theo quy định hoặc một số thông tin không chính xác; Trang thông tin điện tử chưa hiển thị thời gian đăng tải và cập nhật báo cáo minh bạch.

Về hệ thống kiểm soát chất lượng: Tuy các công ty đã ban hành quy chế kiểm soát chất lượng theo quy định nhưng việc thực hiện tại một số công ty còn tồn tại một hoặc một số hạn chế sau: Việc theo dõi kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán chưa chính xác; hợp đồng kiểm toán chưa được đánh số liên tục; không có tài liệu thể hiện sự kiểm tra, giám sát của ban lãnh đạo công ty trong quá trình đào tạo.

Về kiểm tra kỹ thuật hồ sơ kiểm toán (nội dung chi tiết tại Báo cáo kết quả kiểm tra của các công ty), có một số hạn chế như thủ tục đánh giá rủi ro và chấp nhận khách hàng sơ sài; chưa xác định rủi ro có sai sót trọng yếu trong từng khoản mục và số dư tài khoản; mức trọng yếu chưa được sử dụng trong việc xác định cỡ mẫu khi kiểm tra chi tiết; không thực hiện đánh giá rủi ro kiểm soát hoặc đánh giá sơ sài…

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn